1. നിയമോപദേഷ്ടാവ്

    1. നാ.
    2. നിയമോപദേശം നൽകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക