1. നിയുതം

    1. നാ.
    2. വളരെ വലിയ ഒരു സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക