1. നിയോഗിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഏർപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക