1. നിയോജിക

    1. നാ. വ്യാക.
    2. സംയോജികാവിഭക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക