1. നിയോജ്യ

    1. വി.
    2. നിയോജിക്കാൻ തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക