1. നിരംബര

    1. വി.
    2. വസ്ത്രമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക