1. നിരക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. അണിയായിനിൽക്കുക
  3. ഇണങ്ങിച്ചേരുക
 2. നിരക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. നിരങ്ങാനിടയാക്കുക, വലിച്ചിഴയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക