1. നിരക്കെ

    1. അവ്യ.
    2. നിരക്കുമ്പോൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക