1. നിരക്ക്

    1. നാ.
    2. നടപ്പുവില. (പ്ര.) വിലനിരക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക