1. നിരങ്ക

    1. വി.
    2. അടയാളമില്ലാത്ത, എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക