1. നിരങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. ബുദ്ധിമുട്ടുക
    3. ഇരിക്കുന്നപടിതന്നെ നീങ്ങുക, ആസനം കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ടു മാറുക
    4. ഇഴയുക, സാവധാനമാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക