1. നിരഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. നിറവ്
    3. നൈർമല്യം
    4. വെളിംപ്രദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക