1. നിരഞ്ജന1

  1. വി.
  2. കാപട്യമില്ലാത്ത
  3. കളങ്കമില്ലാത്ത, തെളിവുള്ള
  4. കണ്ണിൽ മഷിയെഴുതാത്ത
 2. നിരഞ്ജന2

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
  3. പൂർണിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക