1. നിരന്തം

    1. വി.
    2. അവസാനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക