1. നിരന്തരമ്മ്

    1. അവ്യ.
    2. ഇടതടവില്ലാതെ
    1. നാ.
    2. ഇടതൂർന്നത്
    3. എപ്പോഴുമുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക