1. നിരന്തരാളം

    1. നാ.
    2. ഇടയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത്, ഇടതൂർന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക