1. നിരന്വയ

    1. നാ.
    2. കുടുംബമില്ലാത്ത
    3. പരിവാരമില്ലാത്ത
    4. അന്വയമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക