1. നിരപായ

    1. വി.
    2. അപകടമൊഴിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക