1. നിരപേക്ഷിത

    1. വി.
    2. അപേക്ഷിതമല്ലാത്ത, ആശ്രയിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക