1. നിരപ്പലക

    1. നാ.
    2. അടയ്ക്കാൻ കതകിനുപകരം പ്രത്യേകമായുണ്ടാക്കിയ പൊഴിക്കുള്ളിൽ നിരത്തിയുറപ്പിക്കുന്ന പലകകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക