1. നിരപ്പെ, -പ്പേ

    1. അവ്യ.
    2. നിരപ്പായിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക