1. നിരപ്പ്

    1. നാ.
    2. നിരന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, പൊങ്ങിയോ താണോ ഇരിക്കാത്ത അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക