1. നിരഭിലാഷ

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക