1. നിരവധി

    1. വി.
    2. അവസാനമില്ലാത്ത, അസംഖ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക