1. നിരശന

  1. വി.
  2. അനശന, പട്ടിണികിടക്കുന്ന
 2. നരേശൻ

  1. നാ.
  2. രാജാവ്
 3. നിരീശൻ

  1. നാ.
  2. നിരീശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക