1. നിരസനം

    1. നാ.
    2. നിരസിക്കൽ, നിരാകരിക്കൽ, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക