1. നിരസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക