1. നിരാകാങ്ക്ഷ

    1. വി.
    2. ആകാങ്ക്ഷയില്ലാതെ, ഉദ്വേഗമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക