1. നിരാകാശം

  1. നാ.
  2. സ്ഥലം നിറഞ്ഞ, ശൂന്യമല്ലാത്ത
  3. വേണ്ടത്രസ്ഥലമില്ലാത്ത
 2. നിരക്ഷം

  1. നാ.
  2. അക്ഷമില്ലാത്തത്
  3. ഭൂമധ്യരേഖ (അക്ഷാംശം ശൂന്യമായിട്ടുള്ളതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക