1. നിരാഡംബര

    1. വി.
    2. ആഡംബരമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക