1. നിരാതങ്ക

    1. വി.
    2. ഭയമില്ലാത്ത
    3. ദു:ഖമില്ലാത്ത
    4. രോഗമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക