1. നിരാധാര

    1. വി.
    2. ആശ്രയമില്ലാത്ത
  2. നിരാദര

    1. വി.
    2. ആദരമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക