1. നിരായ

    1. വി.
    2. വരുമാനം ഇല്ലാത്ത, ലാഭമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക