1. നിരായൻ

    1. നാ.
    2. വരുമാനമില്ലാത്തവൻ, അലസൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക