1. നിരാരംഭ

    1. വി.
    2. തുടങ്ങാത്ത
    3. അലസമായ, മടിപിടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക