1. നിരാശങ്കം

    1. അവ്യ.
    2. ഭയമില്ലാതെ
    3. സംശയംകൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക