1. നിരിന്ദ്രിയ

    1. വി.
    2. പുരുഷത്വമില്ലാത്ത
    3. ക്ഷീണിച്ച
    4. അംഗഭംഗംവന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക