1. നിരിന്ധന

    1. വി.
    2. ഇന്ധനമില്ലാത്ത
    3. ഇന്ധനമാവശ്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക