1. നിരീക്ഷിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നോക്കുക
    3. സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിശോധിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക