1. നിരീഹത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹമില്ലായ്മ
    3. നിർവികാരത
    4. ഉദാസീനഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക