1. നിരീഹ1

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത
  3. നിർവികാരമായ
 2. നിരീഹ2

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹമില്ലായ്മ
  3. നിർവികാരത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക