1. നിരുക്തം

    1. നാ.
    2. ശബ്ദങ്ങളുടെ നിഷ്പത്തിവിവരണം
    3. വ്യക്തമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക