1. നിരുക്തകാരൻ

    1. നാ.
    2. "നിരുക്തം രചിച്ചവൻ", യാസ്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക