1. നിരുത്സാഹ

    1. വി.
    2. ഉത്സാഹമില്ലാത്ത, ആലസ്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക