1. നിരുദക

    1. വി.
    2. ജലമില്ലാത്ത, വരണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക