1. നിരുദ്ദേശ്യം

    1. അവ്യ.
    2. ലക്ഷ്യംകൂടാതെ, പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയല്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക