1. നിരുദ്ധം

    1. നാ.
    2. മനസ്സിൻറെ അഞ്ചവസ്ഥകളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക