1. നിരുദ്യോഗ

    1. വി.
    2. നിരുദ്യമ
    3. തൊഴിലില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക