1. നിരുദ്വിഗ്ന

    1. വി.
    2. ശാന്തമായ, ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത, ഉദ്വേഗമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക