1. നിരുപക്രമ

    1. വി.
    2. ആരംഭമില്ലാത്ത
    3. ചികിത്സിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്താനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക